Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Juli 2019 Nyhetsbrev nr. 3

Fra initiativ til standard
Mor-barn-vennlig Ti trinn for vellykket amming
- oppdatert og revidert

For første gang siden 1989 er kunnskapsgrunnlaget for de Ti trinn for vellykket amming gjennomgått og revidert av WHO/UNICEF. Kunnskapsgrunnlaget omfatter 22 systematiske oversiktsartikler utarbeidet i tråd med Cochrane handbook for systematic reviews of interventiones. Mor-barn-vennlig sykehus som ble lansert tidlig på 90-tallet var et verdensomspennende initiativ for å fremme amming. Effekt av Mor-barn-vennlig initiativ er godt dokumentert, slik at de ti trinnene nå er å anse som en faglig standard som det er forventet at helsetjenesten følger. 

De Ti trinn er nå revidert og tilpasset norske forhold og er klare til å bli implementert ved alle føde-barsel avdelinger! Den norske gjennomgangen er basert på to WHO/UNICEF dokumenter: 
- Gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for ti trinn for vellykket amming, 2017
- Veiledning for implementering, 2018

Mer informasjon finnes på våre nettsider

Ti trinn for vellykket amming

Temaet til hvert trinn er uendret, men ordlyden er oppdatert i tråd med kunnskapsbaserte retningslinjer og global folkehelsepolitikk.

Trinnene er inndelt i:
• administrativ del, trinn 1-2. 
             -sikrer at omsorgen gis systematisk, planmessig og etisk forsvarlig
• klinisk praktisk del, trinn 3-10
             -kriterier for individuell omsorg av mor og barn


Ti trinn for vellykket amming - fullversjon

Ti trinn for vellykket amming - kortversjon

Plakat om de reviderte Ti trinn   finnes på engelsk og skal oversettes til norsk

Les mer på våre nettsider

Nytt om opplæring

- fra krav om antall timer til 20 kunnskapspunkter

WHO har nå definert hvilke kunnskapskrav som skal stilles til helsepersonell som skal gi ammeveiledning og hva de vil bli evaluert på. Kravet til opplæring er endret fra 20 timer teori og 3 timer praksis til å ha kunnskap om 20 kunnskapspunkter.

Opplæring - 20 kunnskapspunkter


Les mer i Ti trinn for vellykket amming

Evaluering/re-evaluering

Personalregistrering og mødreundersøkelse er under oppdatering

Reviderte Ti trinn for vellykket amming:

Trinn 1c. Etablere kontinuerlig evaluering av Mor-barn-vennlig standard i sykehusets eget kvalitetssystem

•Partus oppgraderer sitt barselprogram slik at man får registrert viktige nøkkelfaktorer for amming og sikrer kontinuerlig statistikk

•Det jobbes med en ny type mødreundersøkelse


 Mer informasjon kommer senere på vår nettside


 

Kurs og konferanser


Ammeveiledningskurs Trinn I og II 2019

Arrangert av Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Når : 21. og 22. oktober 2019 

Hvor: Oslo,Thon Conference Vika Atrium, mulighet for overnatting på konferansehotellet

Påmelding

Mer informasjon på nettsiden

Nordisk ammekonferanse 2019


Når:  3-4 oktober, 2019

Hvor: WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark

Mer informasjon

2018 Annual Conference BFHI-UK

Når: 28-29 November 

Hvor: SEC Centre, Glasgow

Mer informasjon
 

Dersom du har fått nyhetsbrevet videresendt og ønsker å melde deg på kan du gjøre det her:

Påmelding Nyhetsbrev
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no